• geodeta Szamotuły mapa do celów projektowych

  Mapy do celów projektowych

 • Geodeta Obrzycko wznowienie kamieni granicznych

  Wznowienia znaków granicznych

  Wznowienie granic polega na odnalezieniu lub odtworzeniu istniejących znaków granicznych np. kamieni, rurek, betonowych graniczników. Geodeta może dokonać wznowienia granic tylko i wyłącznie w sytuacji gdy w przeszłości granice nieruchomości były ustalone w sposób prawny, przy pracach geodezyjnych związanych z podziałami działek lub rozgraniczeniem nieruchomości i w PZGiK istnieją potwierdzające to materiały archiwalne.

 • Geodeta Ostroróg pomiary realizacyjne

  Pomiary realizacyjne

  Pomiary i opracowania realizacyjne (nazywane też obsługą inwestycji) są związane z projektowaniem, wznoszeniem oraz utrzymaniem budowli i obejmują między innymi zakładanie i pomiar osnów realizacyjnych, wyznaczanie w przestrzeni położenia projektowanych budowli lub sieci uzbrojenie terenu, geodezyjną inwentaryzaję powykonawczą oraz pomiar wraz z opracaowaniem wyników pomiarów przemieszczeń i odkształceń obiektów.

 • Geodeta Wronki geodezyjna obsługa inwestycji

  Geodezyjna obsługa inwestycji

 • Geodeta Duszniki tyczenie sieci uzbrojenia teremu

  Tyczenie sieci uzbrojenia terenu

  Geodeta wykonuje tyczenie sieci uzbrojenia terenu poprzez wyznaczenie w terenie przebiegu zaprojektowanych sieci energetycznych, wodociągowych, gazowych, telekomunikacyjnych lub kanalizacyjnych zgodnie z danymi wynikającymi z projektu. W zależności od rodzaju sieci wytyczeniu podlega sam przebieg sieci oraz lokalizacja armatury naziemnej.

 • Geodeta Pniewy inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu

  Inwentaryzacja powykonawcza sieci uzbrojenia

  Zrealizowane sieci uzbrojenia terenu wykonane na podstawie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia prac budowlanych należy zgłosić geodecie do pomiaru przed ich zasypaniem. W efekice przeprowadzonych pomiarów geodezyjnych wykonuje się mapę z inwentaryzacji powykonawczej. Geodeta opiniuje także zgodność zrealizowanej inwestycji z uzgodnieniami ZUD.

 • Geodeta Kaźmierz ustalenie granic

  Ustalenie przebiegu granic

 • Usługi geodezyjne Kaźmierz podział nieruchomości

  Podziały nieruchomości

  Geodezyjne podziały działek ewidencyjnych można podzielić na dwa rodzaje, podziały rolne i leśne nie objęte ustawą o gospodarce nieruchomościami, a także na podziały gruntów nie przeznaczonych lub nie wykorzystywanych na cele rolne i leśne objęte tą ustawą. Podział nieruchomości polega na wydzieleniu przez geodetę części działki, przeważnie celem przeniesienia jej własności przez dotychczasowego właściciela na rzecz nowego właściciela.

 • Usługi geodezyjne Szamotuły tyczenie budynku

  Tyczenie obiektów budowlanych

  Wytyczenie budynku jest pierwszą czynnością procesu budowlanego, wiąże się z koniecznością zmiany sposobu użytkowania działki i dokonania zmian w Ewidencji Gruntów i Budynków. Tyczenie ma na celu wyznacznie w terenie założeń projektowych wynikających z zatwierdzonych planów zagospodarowania działki. Jest to bardzo ważny element, rzutujący na dalszy proces budowy obiektu budowlanego.

 • Usługi geodezyjne Wronki inwentaryzacja obiektu budowlanego

  Inwentaryzacja obiektów budowlanych

  Pomiary powykonawcze obiektów budowlanych przeprowadza się po zakończeniu ich budowy w celu zebrania danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki lub terenu. Obowiązek pomiarów inwentaryzacyjnych wykonywanych przez geodedetów nakładają na inwestora przepisy Prawa Budowlanego oraz Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego. Mapa z inwentaryzacji powykonawczej stanowi dokument, który poświadcza ujawnienie nowo zrealizowanych obiektów w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym, a także stanowi jeden z podstawowych elementów niezbędnych podczas procesu starania się o pozwolenie na użytkowanie.

 • Usługi geodezyjne Obrzycko pomiary odkształceń

  Pomiary przemieszczeń i odkształceń

  Geodezyjne pomiary przemieszczeń i odkształceń mają na celu sprawdzenie zgodności norm budowlanych i konstrukcyjnych obiektu oraz wykonania okresowych badań, które odnoszą się do zapewnienia bezpieczeństwa. Pomiary te są wykonywane w trakcie budowy, jak również podczas eksploatacji budowli. Geodeta wykonuje takie pomiary, jeżeli przewiduje je projekt budowlany lub na wniosek zainteresowanego inwestora

 • Usługi geodezyjne Kaźmierz mapa projektowa

  Mapa do projektowania

 • Usługi geodezyjne Pniewy geodezyjna obsługa drogi

  Geodezyjna obsługa inwestycji drogowych

 • Usługi geodezyjne Ostroróg pomiary gruntu

  Pomiary użytków gruntowych

 • Geodezja Duszniki wykonanie pomiary wysokościowe

  Pomiary wysokościowe

 • Geodezja Szamotuły scalenie działek ewidencyjnych

  Scalenia nieruchomości

 • Geodezja Duszniki pomiary sytuacyjno-wysokościowe

  Pomiary sytuacyjno-wysokościowe

 • Geodezja Wronki mapa sytuacyjna

  Mapa sytuacyjno-wysokościowa

 • Geodezja Kaźmierz inwentaryzacja budynku

  Inwentaryzacja budynku

 • Geodezja Obrzycko pomiary satelitarne GPS

  Pomiary satelitarne GPS GNSS

 • Geodezja Pniewy rozgraniczenie działek

  Rozgraniczenie działek

 • Geodezja Ostroróg wyznaczenie kamieni granicznych

  Wyznaczenie kamieni granicznych

 • Geodeta Kaźmierz mapa do celów projektowych

  Mapa do celów projektowych

  Geodeci wykonują mapy do celów projektowych na podstawie map zasadniczych prowadzonych przez Starostwo, które aktualizują pomiarami geodezyjnymi. Mapy te są niezbędne przy każdej inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę. Opracowana mapa może być w wersji analogowej lub w formie wektorowej mapy numerycznej.

 • Geodeta podczas wykonywania pomiarów geodezyjnych

  GEODETA
  Usługi Geodezyjne