• geodeta Szamotuły mapa do celów projektowych

  Mapy do celów projektowych

  Mapa do celów projektowych jest niezbędna do wykonania projektu budowlanego. Geodeta sprawdza aktualność mapy zasadniczej w terenie i w razie konieczności uzupełnia ją niezbędnymi pomiarami geodezyjnymi. Weryfikacji podlegają także już istniejące elementy mapy w celu potwierdzenia prawidłowości ich wyznaczenia np. kamienie graniczne działki. Mapa do celów projektowych podlega uwierzytelnieniu w Starostwie.

 • Geodeta Obrzycko wznowienie kamieni granicznych

  Wznowienia znaków granicznych

  Wznowienie granic polega na odnalezieniu lub odtworzeniu przez geodeta istniejących znaków granicznych np. kamieni, rurek, betonowych graniczników. Geodeta może dokonać wznowienia granic tylko i wyłącznie w sytuacji gdy w przeszłości granice nieruchomości były ustalone w sposób prawny, przy pracach geodezyjnych związanych z podziałami działek bądź rozgraniczeniem nieruchomości i w PZGiK istnieją potwierdzające to materiały archiwalne.

 • Geodeta Ostroróg pomiary realizacyjne

  Pomiary realizacyjne

  Pomiary i opracowania realizacyjne (nazywane też obsługą inwestycji) to usługi geodezyjne związane z projektowaniem, wznoszeniem oraz utrzymaniem budowli i obejmują między innymi zakładanie i pomiar osnów realizacyjnych, wyznaczanie w przestrzeni położenia projektowanych budowli lub sieci uzbrojenie terenu, geodezyjną inwentaryzaję powykonawczą a także pomiar wraz z opracaowaniem wyników pomiarów przemieszczeń i odkształceń obiektów.

 • Geodeta Wronki geodezyjna obsługa inwestycji

  Geodezyjna obsługa inwestycji

  Geodezyjna obsługa inwestycji to szereg prac, polegających na zapewnieniu Inwestorowi (osobie prywatnej bądź firmie budowlanej) pełnej obsługi w zakresie zachowania zgodności z projektem wznoszonego obiektu i zachowania geometryczności budowli. Geodezyjna obsługa budowy i montażu obiektu budowlanego to usługi geodezyjne obejmujące tyczenie i pomiary kontrolne tych elementów budowli, których dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie zapewni prawidłowego wykonania obiektu.

 • Geodeta Duszniki tyczenie sieci uzbrojenia teremu

  Tyczenie sieci uzbrojenia terenu

  Geodeta wykonuje tyczenie sieci uzbrojenia terenu dokonując wyznaczenia w terenie przebiegu zaprojektowanych sieci energetycznych, wodociągowych, gazowych, telekomunikacyjnych czy też kanalizacyjnych zgodnie z danymi wynikającymi z projektu. W zależności od rodzaju sieci wytyczeniu podlega sam przebieg sieci lub też lokalizacja armatury naziemnej.

 • Geodeta Pniewy inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu

  Inwentaryzacja powykonawcza sieci uzbrojenia

  Zrealizowane sieci uzbrojenia terenu wykonane na podstawie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia prac budowlanych należy zgłosić geodecie do pomiaru przed ich zasypaniem. Efektem przeprowadzonych pomiarów geodezyjnych jest mapa z inwentaryzacji powykonawczej. Geodeta opiniuje także zgodność zrealizowanej inwestycji z uzgodnieniami ZUD.

 • Geodeta Kaźmierz ustalenie granic

  Ustalenie przebiegu granic

  Geodeta wykonuje ustalenie przebirgu granic w celu określenia położenia punktów i linii granicznych. Elementem tej pracy geodezyjnej jest także utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie a także sporządzenie nodpowiednich dokumentów i protokółów z przepraowadzonego postępowania. Ustalenie granic może być przeprowadzone z urzędu albo na wniosek, może dotyczyć wszystkich lub tylko niektórych granic określonej nieruchomości z gruntami sąsiednimi.

 • Usługi geodezyjne Kaźmierz podział nieruchomości

  Podziały nieruchomości

  Geodezyjne podziały działek ewidencyjnych można podzielić na dwa rodzaje, podziały rolne i leśne nie objęte ustawą o gospodarce nieruchomościami, a także na podziały gruntów nie przeznaczonych lub nie wykorzystywanych na cele rolne i leśne objęte tą ustawą. Podział nieruchomości polega na wydzieleniu przez geodetę części działki, przeważnie celem przeniesienia jej własności przez dotychczasowego właściciela na rzecz nowego właściciela.

 • Usługi geodezyjne Szamotuły tyczenie budynku

  Tyczenie obiektów budowlanych

  Wytyczenie budynku jest pierwszą czynnością procesu budowlanego, związane jest z koniecznością zmiany sposobu użytkowania działki i dokonania zmian w Ewidencji Gruntów i Budynków. Tyczenie ma na celu wyznacznie przez geodetę w terenie założeń projektowych wynikających z zatwierdzonych planów zagospodarowania działki. Jest to bardzo ważny element, rzutujący na dalszy proces budowy obiektu budowlanego.

 • Usługi geodezyjne Wronki inwentaryzacja obiektu budowlanego

  Inwentaryzacja obiektów budowlanych

  Pomiary powykonawcze obiektów budowlanych przeprowadzane są po zakończeniu ich budowy w celu zebrania danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki lub terenu. Obowiązek pomiarów inwentaryzacyjnych, które wykonuje geodedeta, nakładają na inwestora przepisy Prawa Budowlanego oraz Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego. Mapa z inwentaryzacji powykonawczej stanowi dokument, w którym geodeta poświadcza ujawnienie nowo zrealizowanych obiektów w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym, a także stanowi jeden z podstawowych elementów niezbędnych podczas procesu starania się o pozwolenie na użytkowanie.

 • Usługi geodezyjne Obrzycko pomiary odkształceń

  Pomiary przemieszczeń i odkształceń

  Geodezyjne pomiary przemieszczeń i odkształceń mają na celu sprawdzenie zgodności norm budowlanych i konstrukcyjnych obiektu oraz wykonania okresowych badań, które odnoszą się do zapewnienia bezpieczeństwa. Usługi geodezyjne obejmują pomiary wykonywane w trakcie budowy, jak również podczas eksploatacji budowli. Geodeta realizuje takie pomiary, jeżeli przewiduje je projekt budowlany lub na wniosek zainteresowanego inwestora

 • Usługi geodezyjne Kaźmierz mapa projektowa

  Mapa do projektowania

  Mapa do projektowania to potoczna nazwa mapy do celów projektowych, która stanowi ważny element projetku budowlanego. Mapy do celów projektowych są reprezentacją graficzną baz danych BDOT500, GESUT oraz EGiB prowadzonych przez Starostwo Powiatowe. Geodeta przeprowadza analizę aktualności tych baz i w razie konieczności dokonuje ich aktualizacji.

 • Usługi geodezyjne Pniewy geodezyjna obsługa drogi

  Geodezyjna obsługa inwestycji drogowych

  Geodezyjne obsługa inwestycji drogowych obejmuje szereg czynności geodezyjnych, w skład których wchodzą między innymi założenie i pomiar osnowy realizacyjnej, wytyczenie obiektów budowlanych w terenie, geodezyjna obsługa budowy i montażu obiektów budowlanych, pomiar ich przemieszczeń i odkształceń. Na koniec inwestycji geodeta wykonuje pomiar inwentaryzacyjny obiektów budowlanych a także urządzeń podziemnych.

 • Usługi geodezyjne Ostroróg pomiary gruntu

  Pomiary użytków gruntowych

  Pomiary użytków gruntowych przeprowadza geodeta w postaci pomiarów sytuacyjnych celem aktualiacji bazy EGiB. Usługi geodezyjne obejmują wykonanie pomiarów użytków a także budynków oraz sporządzenie w ich wyniku dokumentacji niezbędnej do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów.

 • Geodezja Duszniki wykonanie pomiary wysokościowe

  Pomiary wysokościowe

  Pomiar wysokościowy jest to zespół czynności technicznych wykonywanych przez geodeta pozwalających na określenie wysokości punktów względem przyjętego poziomu odniesienia i umożliwiających przedstawienie form ukształtowania terenu.

 • Geodezja Szamotuły scalenie działek ewidencyjnych

  Scalenia nieruchomości

  Celem scalenia gruntów, które wykonuje geodeta jest stworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, lasów i gruntów leśnych, racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg oraz rzeźby terenu.

 • Geodezja Duszniki pomiary sytuacyjno-wysokościowe

  Pomiary sytuacyjno-wysokościowe

  Pomiar sytuacyjno-wysokościowy – podstawowa praca z zakresu geodezji ogólnej, którą wykonuje geodeta mająca na celu dostarczenie danych o położeniu szczegółów sytuacyjnych w przyjętym układzie współrzędnych płaskich i wysokościowych. Jest jedną z metod pozyskiwania danych geograficznych wykorzystywanych przy zakładaniu lub aktualizacji przez geodete mapy zasadniczej, map sytuacyjno-wysokościowych, w tym również map numerycznych.

 • Geodezja Wronki mapa sytuacyjna

  Mapa sytuacyjno-wysokościowa

  Przed przystąpieniem do prac projektowych, dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, konieczne jest wykonanie przez geodeta mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych. Mapa taka stanowi geodezyjny podkład dla projektanta.

 • Geodezja Kaźmierz inwentaryzacja budynku

  Inwentaryzacja budynku

  Inwentaryzacja budowlana jest przedstawieniem rzeczywistego stanu istniejącego budynku. Inwentaryzację wykonuje się najczęściej przy okazji remontu domu, przebudowy czy nadbudowy obiektu. Jest to opracowanie aktualnych planów budowli przez geodete na podstawie przeprowadzonych pomiarów w terenie.

 • Geodezja Obrzycko pomiary satelitarne GPS

  Pomiary satelitarne GPS GNSS

  Celem pomiarów satelitarnych GNSS (ang. Global Navigation Satellite Systems) jest wyznaczanie współrzędnych X Y Z pozycji odbiornika. Geodeta może wykorzystać wiele rodzajów wyznaczania współrzędnych pozycji w zależności od czasu pomiaru pomiaru na pojedynczym punkcie oraz sposobu opracowania obserwacji.

 • Geodezja Pniewy rozgraniczenie działek

  Rozgraniczenie działek

  Rozgraniczenie nieruchomości w postępowaniu administracyjnym to jeden z trybów ustalenia przebiegu granic nieruchomości sąsiadujących, w sytuacji zaistnienia sporu o granice pomiędzy właścicielami działek ewidencyjnych. Procedurę tą przeprowadza geodeta.

 • Geodezja Ostroróg wyznaczenie kamieni granicznych

  Wyznaczenie kamieni granicznych

  Jeśli istnieją jednoznaczne dane pozwalające na określenie granic nieruchomości z wymaganą geodezyjną dokładnością, wówczas geodeta może wykonać wyznaczenie punktów granicznych.

 • Geodeta Kaźmierz mapa do celów projektowych

  Mapa do celów projektowych

  Geodeci wykonują mapy do celów projektowych na podstawie map zasadniczych prowadzonych przez Starostwo, które aktualizują pomiarami geodezyjnymi. Mapa te jest niezbędna przy każdej inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę. Opracowana mapa może być w wersji analogowej lub w formie wektorowej mapy numerycznej.

 • Geodeta podczas wykonywania pomiarów geodezyjnych

  GEODETA
  Usługi Geodezyjne

  Biuro Geodezyjne GEO-PROJEKT Tomasz Najderek

  ul. Długa 80, 64-500 Szamotuły

  tel. +48 503 744 354

GEODETA Usługi Geodezyjne Szamotuły

Biuro Geodezyjne GEO-PROJEKT jest przedsiębiorstwem świadczącym usługi geodezyjne głównie na terenie gmin Szamotuły, Kaźmierz, Wronki, Pniewy, Ostroróg, Obrzycko i Duszniki Wlkp oraz okolic, ale nasza działalność obejmuje teren całego województwa wielkopolskiego.

Geodeta podczas wykonywania pomiarów geodezyjnych

Naszą ofertę kierujemy zarówno do Klientów indywidualnych, projektantów, jak również firm i instytucji państwowych. Dzięki zdobywanym latami doświadczeniu i wysokim kwalifikacjom z zakresu geodezji, świadczymy usługi geodezyjne na najwyższym poziomie. Nasz geodeta Tomasz Najderek wraz z resztą zespołu geodezyjnego podejmie się wykonania prac związanych z realizacją mapa do celów projektowych, geodezyjna obsługi inwestycji, inwentaryzacja obiektów budowlanych, a także geodezyjnego podział nieruchomości i wznowienia granic działki.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem wykonywanych prac przez GEO-PROJEKT Usługi Geodezyjne a także w przypadku pytań dotyczących naszej oferty, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego z naszym geodeta.

Mapa do celów projektowych

Usługi geodezyjne mające na celu sporządzenie map do celów projektowych realizujemy głównie na terenie gmin Szamotuły, Kaźmierz, Wronki, Pniewy, Ostroróg, Obrzycko i Duszniki Wlkp oraz okolic, mapy geodezyjne wykonyjemy także na terenie powiatów ościennych.

Mapy do celów projektowych – są niezbędne do zrealizowania jakiejkolwiek inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę. Mapa taka powinna być wykonana przez geodeta jako kopia aktualnej mapy zasadniczej lub innej przyjętej wcześniej do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Karograficznego

Geodeta Kaźmierz mapa do celów projektowych

Mapa do celów projektowych to opracowanie geodezyjne powstałe na bazie mapy zasadniczej znajdującej się w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym. Mapa zasadnicza podlega aktualizacji, którą wykonuje geodeta. Akualizacja to czynność geodezyjna mająca na celu doprowadzenie treści mapy znajdującej się w zasobie PZGiK do zgodności z sytuacją terenową. Szczegółowy zakres i tryb wykonania mapy reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995 w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. Prawidłowość wykonania mapy powinna być potwierdzona przez właściwy miejscowo ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą świadczonych przez GEO-PROJEKT Usługi Geodezyjne znajdujących się na stronie. W przypadku pytań dotyczących naszej oferty, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego z naszym biurem.

Podział nieruchomości, podział działki ewidencyjnej

Podziały działek geodezyjnych realizujemy głównie na terenie gmin Szamotuły, Wronki, Kaźmierz, Pniewy, Obrzycko, Ostroróg i Duszniki Wlkp oraz okolic, wydzielenie nieruchomości nasz geodeta wykona także na terenie powiatów ościennych.

Pojęcie podziału nieruchomości występuje w kilku dziedzinach. Z tego względu jego definicje różnią się w zależności od tego, czy mówimy o podziale nieruchomości w ujęciu cywilno-prawnym, wieczystoksięgowym czy administracyjno-prawnym.

Geodezyjny podział nieruchomości polega na wydzieleniu części nieruchomości, przeważnie celem przeniesienia jej własności przez dotychczasowego właściciela na rzecz nowego właściciela. W ujęciu wieczysto-księgowym podział nieruchomości polega na odłączeniu z dotychczasowej księgi wieczystej, co najmniej jednej działki gruntu wchodzącej w jej skład (wykreślenie z I działu księgi wieczystej) i założenie dla niej nowej księgi wieczystej.

Usługi geodezyjne Kaźmierz podział nieruchomości

Podział działki w ujęciu administracyjno-prawnym polega na określeniu w dotychczasowych jej granicach, innej konfiguracji geodezyjnej działek gruntu wchodzących w jej skład, bez zmiany jej dotychczasowego właściciela. Proces podziału nieruchomości to okres od kilku tygodni do kilku miesięcy. Okres ten uzależniony jest od wielu czynników. Najważniejsze z nich to: rodzaj nieruchomości podlegającej podziałowi (teren rolny, czy też objęty planem zagospodarowania przestrzennego), wielkość nieruchomości, stan prawny gruntu, źródłowa dokumentacja techniczna określająca położenie znaków granicznych i wiele innych.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą świadczonych przez GEO-PROJEKT Usługi Geodezyjne znajdujących się na stronie. W przypadku pytań dotyczących naszej oferty, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego, a geodeta odpowie na Państwa pytania.

Geodezyjna inwentaryzacja obiektów budowlanych, inwentaryzacja budynku

Geodezyjną inwentaryzację budynków realizujemy głównie na terenie gmin Szamotuły, Wronki, Kaźmierz, Pniewy, Obrzycko, Ostroróg i Duszniki Wlkp oraz okolic, inwentaryzację obiektu nasz geodeta wykona także na terenie powiatów ościennych.

Inwentaryzacja powykonawcza lub geodezyjny pomiar powykonawczy to zespół czynności technicznych (pomiarowych, obliczeniowych, kartograficznych) które wykonuje geodeta, w wyniku których powstają dokumenty i bazy danych dotyczące usytuowania poziomego i pionowego obiektów budowlanych nadziemnych, naziemnych oraz podziemnych, pozwalający na określenie współrzędnych X, Y oraz rzędnych wysokości H mierzonych obiektów. Pomiary inwentaryzacyjne wykonuje się w oparciu o geodezyjną osnowę poziomą i wysokościową. Pomiar powykonawczy należy do grupy pomiarów bezpośrednich, czyli takich, które wymagają bezpośredniego kontaktu z przedmiotem pomiaru.

Pomiary geodezyjne przeprowadza się po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki lub terenu. Przewody podziemne i elementy podziemne budowli należy poddawać pomiarowi powykonawczemu po ułożeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). Obowiązek zgłoszenia obiektów do pomiaru przed przykryciem spoczywa na zamawiającym i wykonawcy robót budowlanych.

Usługi geodezyjne Wronki inwentaryzacja obiektu budowlanego

Geodezyjna inwentaryzacja obiektów budowlanych, sporządzona w wyniku prac geodety, powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Wykonawca prac geodezyjnych, przekazuje do właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, prowadzącego Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny, oryginał dokumentacji powykonawczej (najczęściej w postaci operatu geodezyjnego), natomiast zamawiający otrzymuje potwierdzoną kopię wybranych materiałów przekazanych do ośrodka (zazwyczaj kopie szkiców inwentaryzacyjnych oraz kopię mapy zasadniczej z uwidocznionymi obiektami budowlanymi podlegającymi inwentaryzacji). Szkice lub mapy z przeprowadzonej inwentaryzacji powykonawczej muszą zawierać informacje o zgodności usytuowania budowli względem ich projektowanej lokalizacji. Inwestor lub wykonawca prac budowlanych jest obowiązany zapewnić sporządzenie powykonawczych pomiarów inwentaryzacyjnych.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą świadczonych przez GEO-PROJEKT Usługi Geodezyjne znajdujących się na stronie. W przypadku pytań dotyczących naszej oferty, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego, a geodeta odpowie na Państwa pytania.

Geodezyjna obsługa inwestycji

Geodezyjną obsługę inwestycji budowlanych realizujemy przede wszystkim na terenie gmin powiatu szamotulskiego, czyli Szamotuły, Wronki, Kaźmierz, Pniewy, Obrzycko, Ostroróg i Duszniki Wlkp oraz okolic, obsługę budowy nasz geodeta wykona także na terenie powiatów ościennych.

Geodezyjna obsługa inwestycji to ogół czynności geodezyjnych wykonywanych przez geodetę przy realizacji różnego rodzaju inwestycji budowlanych budownictwa ogólnego, budownictwa przemysłowego, inwestycji komunikacyjnych oraz przy budowie innych urządzeń inżynieryjnych.

Do prac geodezyjnych , które wykonuje geodeta realizując powierzoną mu obsługę geodezyjną inwestycji budowlanych zalicza się między innymi: wytyczenie budowli w terenie budowy, która to czynność polega na wyzaczeniu usytuowania realizowanych obiektów zgodnie z projektem, planem zagospodarowania działki czy też zgodnie z pozwoleniem na budowę. Geodeta szczególnie zwaraca uwagę na planowane usytuowanie budynku czy też realizowanej sieci uzbrojenia terenu wzglądem granic działki lub sąsiednich istniejących obiektów budowlanych.

Geodeta Wronki geodezyjna obsługa inwestycji

Geodezyjna obsługa inwestycji

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą świadczonych przez GEO-PROJEKT Usługi Geodezyjne znajdujących się na stronie. W przypadku pytań dotyczących naszej oferty, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego, a geodeta odpowie na Państwa pytania.