• geodeta Szamotuły mapa do celów projektowych

  Mapy do celów projektowych

  Mapa do celów projektowych jest niezbędna do wykonania projektu budowlanego. Geodeta sprawdza aktualność mapy zasadniczej w terenie i w razie konieczności uzupełnia ją niezbędnymi pomiarami geodezyjnymi. Weryfikacji podlegają także już istniejące elementy mapy w celu potwierdzenia prawidłowości ich wyznaczenia np. kamienie graniczne działki. Mapa do celów projektowych podlega uwierzytelnieniu w Starostwie.

 • Geodeta Obrzycko wznowienie kamieni granicznych

  Wznowienia znaków granicznych

  Wznowienie granic polega na odnalezieniu lub odtworzeniu istniejących znaków granicznych np. kamieni, rurek, betonowych graniczników. Geodeta może dokonać wznowienia granic tylko i wyłącznie w sytuacji gdy w przeszłości granice nieruchomości były ustalone w sposób prawny, przy pracach geodezyjnych związanych z podziałami działek bądź rozgraniczeniem nieruchomości i w PZGiK istnieją potwierdzające to materiały archiwalne.

 • Geodeta Ostroróg pomiary realizacyjne

  Pomiary realizacyjne

  Pomiary i opracowania realizacyjne (nazywane też obsługą inwestycji) to usługi geodezyjne związane z projektowaniem, wznoszeniem oraz utrzymaniem budowli i obejmują między innymi zakładanie i pomiar osnów realizacyjnych, wyznaczanie w przestrzeni położenia projektowanych budowli lub sieci uzbrojenie terenu, geodezyjną inwentaryzaję powykonawczą oraz pomiar wraz z opracaowaniem wyników pomiarów przemieszczeń i odkształceń obiektów.

 • Geodeta Wronki geodezyjna obsługa inwestycji

  Geodezyjna obsługa inwestycji

  Geodezyjna obsługa inwestycji to szereg prac, polegających na zapewnieniu Inwestorowi (osobie prywatnej bądź firmie budowlanej) pełnej obsługi w zakresie zachowania zgodności z projektem wznoszonego obiektu i zachowania geometryczności budowli. Geodezyjna obsługa budowy i montażu obiektu budowlanego to usługi geodezyjne obejmujące tyczenie i pomiary kontrolne tych elementów budowli, których dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie zapewni prawidłowego wykonania obiektu.

 • Geodeta Duszniki tyczenie sieci uzbrojenia teremu

  Tyczenie sieci uzbrojenia terenu

  Geodeta wykonuje tyczenie sieci uzbrojenia terenu poprzez wyznaczenie w terenie przebiegu zaprojektowanych sieci energetycznych, wodociągowych, gazowych, telekomunikacyjnych czy też kanalizacyjnych zgodnie z danymi wynikającymi z projektu. W zależności od rodzaju sieci wytyczeniu podlega sam przebieg sieci oraz lokalizacja armatury naziemnej.

 • Geodeta Pniewy inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu

  Inwentaryzacja powykonawcza sieci uzbrojenia

  Zrealizowane sieci uzbrojenia terenu wykonane na podstawie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia prac budowlanych należy zgłosić geodecie do pomiaru przed ich zasypaniem. Efektem przeprowadzonych pomiarów geodezyjnych jest mapa z inwentaryzacji powykonawczej. Geodeta opiniuje także zgodność zrealizowanej inwestycji z uzgodnieniami ZUD.

 • Geodeta Kaźmierz ustalenie granic

  Ustalenie przebiegu granic

  Geodeta wykonuje ustalenie przebirgu granic w celu określenia położenia punktów i linii granicznych. Elementem tej pracy geodezyjnej jest także utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie nodpowiednich dokumentów i protokółów z przepraowadzonego postępowania. Ustalenie granic może być przeprowadzone z urzędu albo na wniosek, może dotyczyć wszystkich lub tylko niektórych granic określonej nieruchomości z gruntami sąsiednimi.

 • Usługi geodezyjne Kaźmierz podział nieruchomości

  Podziały nieruchomości

  Geodezyjne podziały działek ewidencyjnych można podzielić na dwa rodzaje, podziały rolne i leśne nie objęte ustawą o gospodarce nieruchomościami, a także na podziały gruntów nie przeznaczonych lub nie wykorzystywanych na cele rolne i leśne objęte tą ustawą. Podział nieruchomości polega na wydzieleniu przez geodetę części działki, przeważnie celem przeniesienia jej własności przez dotychczasowego właściciela na rzecz nowego właściciela.

 • Usługi geodezyjne Szamotuły tyczenie budynku

  Tyczenie obiektów budowlanych

  Wytyczenie budynku jest pierwszą czynnością procesu budowlanego, wiąże się z koniecznością zmiany sposobu użytkowania działki i dokonania zmian w Ewidencji Gruntów i Budynków. Tyczenie ma na celu wyznacznie przez geodetę w terenie założeń projektowych wynikających z zatwierdzonych planów zagospodarowania działki. Jest to bardzo ważny element, rzutujący na dalszy proces budowy obiektu budowlanego.

 • Usługi geodezyjne Wronki inwentaryzacja obiektu budowlanego

  Inwentaryzacja obiektów budowlanych

  Pomiary powykonawcze obiektów budowlanych przeprowadza się po zakończeniu ich budowy w celu zebrania danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki lub terenu. Obowiązek pomiarów inwentaryzacyjnych wykonywanych przez geodedetów nakładają na inwestora przepisy Prawa Budowlanego oraz Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego. Mapa z inwentaryzacji powykonawczej stanowi dokument, w którym geodeta poświadcza ujawnienie nowo zrealizowanych obiektów w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym, a także stanowi jeden z podstawowych elementów niezbędnych podczas procesu starania się o pozwolenie na użytkowanie.

 • Usługi geodezyjne Obrzycko pomiary odkształceń

  Pomiary przemieszczeń i odkształceń

  Geodezyjne pomiary przemieszczeń i odkształceń mają na celu sprawdzenie zgodności norm budowlanych i konstrukcyjnych obiektu oraz wykonania okresowych badań, które odnoszą się do zapewnienia bezpieczeństwa. Usługi geodezyjne obejmują pomiary wykonywane w trakcie budowy, jak również podczas eksploatacji budowli. Geodeta realizuje takie pomiary, jeżeli przewiduje je projekt budowlany lub na wniosek zainteresowanego inwestora

 • Usługi geodezyjne Kaźmierz mapa projektowa

  Mapa do projektowania

  Mapa do projektowania to potoczna nazwa mapy do celów projektowych, która stanowi ważny element projetku budowlanego. Mapy do celów projektowych są reprezentacją graficzną baz danych BDOT500, GESUT oraz EGiB prowadzonych przez Starostwo Powiatowe. Geodeta przeprowadza analizę aktualności tych baz i w razie konieczności dokonuje ich aktualizacji.

 • Usługi geodezyjne Pniewy geodezyjna obsługa drogi

  Geodezyjna obsługa inwestycji drogowych

  Geodezyjne obsługa inwestycji drogowych obejmuje szereg czynności geodezyjnych, w skład których wchodzą między innymi założenie i pomiar osnowy realizacyjnej, wytyczenie obiektów budowlanych w terenie, geodezyjna obsługa budowy i montażu obiektów budowlanych, pomiar ich przemieszczeń i odkształceń. Na koniec inwestycji geodeta wykonuje pomiar inwentaryzacyjny obiektów budowlanych oraz urządzeń podziemnych.

 • Usługi geodezyjne Ostroróg pomiary gruntu

  Pomiary użytków gruntowych

  Pomiary użytków gruntowych przeprowadza geodeta w postaci pomiarów sytuacyjnych celem aktualiacji bazy EGiB. Usługi geodezyjne obejmują wykonanie pomiarów użytków a także budynków oraz sporządzenie w ich wyniku dokumentacji niezbędnej do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów.

 • Geodezja Duszniki wykonanie pomiary wysokościowe

  Pomiary wysokościowe

 • Geodezja Szamotuły scalenie działek ewidencyjnych

  Scalenia nieruchomości

 • Geodezja Duszniki pomiary sytuacyjno-wysokościowe

  Pomiary sytuacyjno-wysokościowe

 • Geodezja Wronki mapa sytuacyjna

  Mapa sytuacyjno-wysokościowa

 • Geodezja Kaźmierz inwentaryzacja budynku

  Inwentaryzacja budynku

 • Geodezja Obrzycko pomiary satelitarne GPS

  Pomiary satelitarne GPS GNSS

 • Geodezja Pniewy rozgraniczenie działek

  Rozgraniczenie działek

 • Geodezja Ostroróg wyznaczenie kamieni granicznych

  Wyznaczenie kamieni granicznych

 • Geodeta Kaźmierz mapa do celów projektowych

  Mapa do celów projektowych

  Geodeci wykonują mapy do celów projektowych na podstawie map zasadniczych prowadzonych przez Starostwo, które aktualizują pomiarami geodezyjnymi. Mapa te jest niezbędna przy każdej inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę. Opracowana mapa może być w wersji analogowej lub w formie wektorowej mapy numerycznej.

 • Geodeta podczas wykonywania pomiarów geodezyjnych

GEODETA Usługi Geodezyjne Szamotuły

Biuro Geodezyjne GEO-PROJEKT jest przedsiębiorstwem świadczącym usługi geodezyjne głównie na terenie gmin Szamotuły, Kaźmierz, Wronki, Pniewy, Ostroróg, Obrzycko i Duszniki Wlkp oraz okolic, ale nasza działalność obejmuje teren całego województwa wielkopolskiego.

Geodeta podczas wykonywania pomiarów geodezyjnych

Naszą ofertę kierujemy zarówno do Klientów indywidualnych, projektantów, jak również firm i instytucji państwowych. Dzięki zdobywanym przez lata doświadczeniu i wysokim kwalifikacjom z zakresu geodezji, świadczymy usługi geodezyjne na najwyższym poziomie. Nasz geodeta Tomasz Najderek wraz z resztą zespołu podejmie się wykonania prac związanych z realizacją mapa do celów projektowych, geodezyjna obsługi inwestycji, inwentaryzacja obiektów budowlanych, a także geodezyjnego podział nieruchomości i wznowienia granic działki.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem wykonywanych prac przez GEO-PROJEKT Usługi Geodezyjne znajdujących się na naszej stronie. W przypadku pytań dotyczących naszej oferty, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego z naszym biurem.

Mapa do celów projektowych

Usługi geodezyjne mające na celu sporządzenie map do celów projektowych realizujemy głównie na terenie gmin Szamotuły, Kaźmierz, Wronki, Pniewy, Ostroróg, Obrzycko i Duszniki Wlkp oraz okolic, mapy wykonyjemy także na terenie powiatów ościennych.

Mapy do celów projektowych – są niezbędne do zrealizowania jakiejkolwiek inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę. Mapa taka powinna być wykonana jako kopia aktualnej mapy zasadniczej lub innej przyjętej wcześniej do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Karograficznego

Geodeta Kaźmierz mapa do celów projektowych

Mapa do celów projektowych jest opracowaniem geodezyjnym powstałym na bazie mapy zasadniczej znajdującej się w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym. Mapa zasadnicza podlega aktualizacji, którą wykonuje geodeta. Akualizacja to czynność mająca na celu doprowadzenie treści mapy znajdującej się w zasobie PZGiK do zgodności z sytuacją terenową.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą świadczonych przez GEO-PROJEKT Usługi Geodezyjne znajdujących się na stronie. W przypadku pytań dotyczących naszej oferty, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego z naszym biurem.